តារាងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំ

  ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ១៥  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….សង្កាត់…………….ខណ្ឌ…………….រាជធានីភ្នំពេញ 

ថ្ងៃទី  ១៦ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….សង្កាត់…………….ខណ្ឌ…………….រាជធានីភ្នំពេញ 

                             ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ១៥  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត តាកែវ

ថ្ងៃទី  ១៦ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត តាកែវ

                        ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ១៥  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត កំពង់ធំ

ថ្ងៃទី  ១៦ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត កំពង់ធំ

ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ១៥  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ថ្ងៃទី  ១៦ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ២២  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត កំពត

ថ្ងៃទី  ២៣ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត កំពត

ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ២២  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត ក្រចេះ

ថ្ងៃទី  ២៣ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត ក្រចេះ

ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនបាញ់ថ្នាំនៅ

ថ្ងៃទី ២២  មិថុនា ២០១៩

        ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

        អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃទី  ២៣ មិថុនា ២០១៩

         ទីតាំង នៅហាងជួលជុលម៉ូតូ ជាង…………….

         អាស័ដ្ឋានៈ ភូមិ…………….ឃុំ…………….ស្រុក…………….ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ

Previous
Next

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ!